нарны шувуу тэжээгч дэнлүү гэрлийн цонх шувуу тэжээгч